• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
Videolar

Tüzük

POLİS KOLEJI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(PKM)

Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde- 1
Derneğin Adı: “Polis Koleji Mezunlar Derneği” dir.
Derneğin Kısaltılmış Adı: PKM'dır.
Derneğin Merkezi : Ankara’ dır.
Dernek yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde–2

A-Derneğin Amacı:

Dernek;
1-Atatürk ilke ve Devrimlerinin savunuculuğunu yapmak,
2-Kolluk hizmetlerinin Anayasa ve Uluslararası Antlaşmalar ile Hukuk Devleti temelinde adil, tarafsız ve etkin olarak yerine getirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
3-Üyelerin ve Emniyet Teşkilatında çalışanlar ve emeklilerinin mali, hukuki,mesleki ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi ve çağdaş ülkeler düzeyine erişmeleri ve insanca çalışma ve yaşam koşullarının sağlanması amacına yönelik Kamuoyu oluşturmak için yayınlar ve eğitim çalışmaları yapmak, panel, simpozyom ve seminerler düzenlemek,
4-Üye ve eşleri ile toplumun diğer bireyleri arasındaki işbirliği ve dayanışmayı sağlamak ve genişletmek,
5-Milli ve yabancı ülke kitle örgütleri ve diğer ülke polis dernek ve kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunmak ve platformlara katılmak,
6-Dernek üyeleri ve Emniyet Teşkilatı şehitlerinin eş ve çocukları ile yardıma muhtaç emekli ve çalışan mensuplarımıza ve vatandaşlara maddi ve hukuksal yardım yapmak,
7-Polisin halkla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
8-Polis Koleji'nin eğitim-öğretim ve donanımının geliştirilmesine katkı sağlamak,
Amacı ile kurulmuştur.

B-Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri :

1-Inceleme ve araştırmalar yapmak,
2-Yayınlar yapmak,
3-Yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde yardım toplama toplamak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
4-Amaçlarını gerçekleştirilmesi amacıyla ticari işletmeleri kurmak ve işletmek,
5-Üyelerinin, teşkilat mensuplarının ve vatandaşların yararlanmaları, zamanlarını değerlendirebilmeleri ve kaynaşmaları için lokal, konukevi, bakım-rehabilitasyon merkezleri gibi tesisler kurmak ve işletmek,
6-Üyeleri ve halk arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek.
7-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır veya taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde hak tesis etmek.
8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda yardımlaşma sandığı ve vakıf kurmak, federasyona katılmak.
9-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje temelind ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, kişi kurum ve kuruluşlardan maddi yardım almak veya adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
11-Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Yasal düzenleme hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
12-Şube ve temsilcilikler açmak,
16-Derneğin amacı doğrultusunda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararıyla platformlar oluşturmak,
17-Üyelerine ve Emniyet Teşkilatı mensuplarına Adli veya İdari yargı mercilerinde açılacak veya açılan davalarda hukuki yardım sağlamak amacıyla “Hukuk Bürosu” oluşturmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde–3

Derneğin iki türlü üyeliği bulunmaktadır.
1-Asıl Üyelik
2-Onursal Üyelik

A-Asıl Üyelik
Polis Koleji'ni bitirenlerden özel kanununa göre üye olması yasaklı olmayanlar asıl üye olabilirler.
Fiil ehliyetine sahip olanlar Derneğin merkez veya şubelerine müracaatları halinde, yönetim kurulu kararıyla Asıl üyeliğe kabul edilirler. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için yukarıda sayılan şartlara ilaveten Türkiye’de oturmma hakkına da sahip olması şartı aranır. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.
Derneğin merkez veya şube başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvuruları, yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Şubelerde üyeliğe kabul ve üyelikten çıkma işlemlerinin kararı şube yönetim kurulları tarafından verilir ve sonucu en geç otuz gün içinde bir yazıyla derneğin Genel Merkezine bildirilir.
Derneğin ASIL Üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca asıl üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

B-Onursal Üyelik

Derneğin amacı doğrultusundaki faaliyetlerine ve Polis Koleji'nin gelişimine destek sağlayanlar ile Dernek üyesi iken vefat eden Emniyet mensuplarımızın eş ve çocuklarından birisi fiil ehliyetine sahip ve dernek üyeliğine engel hali bulunmamak şartıyla, şahsın müracaatı ve dernek üyelerinden birinin önerisi üzerine ve yönetim kurulu kararıyla, ONURSAL Üye olarak kabul edilebilirler. Üyeliğe kabul edilenlerin bu amaçla tutulan deftere kayıtları yapılır.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde–4

A-Üyelerin Hakları

1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek yönetimi görevlerini yerine getirirken ya da üyeleri arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulama yapamazlar.
2-Her üyenin derneğin bütün faaliyetlerine katılma, ASIL üyelerin ise organlara seçme ve seçilme hakkı vardır.
3-Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz. Ancak onursal üyelerin oy verme ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur.
4-Üyeler, derneğin yapacağı her türlü yardımlar ile tesislerden yararlanma ve sosyal aktivitelerine katılma hakkına sahiptir.
5-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye derneğin mal varlığında hak iddia edemez,
6-Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda dernekten çıkış işlemleri tamamlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten çıkan veya çıkarılanların durumu üye kayıt defterindeki bölümüne yazılacak düşümü yapılır.B-Üyelerin Yükümlülükleri

1-Üyelerin vermeleri zorunlu olan giriş ve yıllık aidat miktarı Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenir. Üyelerin giriş aidatını peşin, yıllık aidatını ise yılı içerisinde ödemeleri zorunludur.
2-Derneğe üye olmakla tüzük hükümleri kabul edilmiş sayılır. Üyeler dernek tüzüğüne uymakla yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde–5

A-Kendiliğinden Sona Erme

Dernek üyeliği için yasal düzenlemelerde ve tüzükte aranan şartları sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

B-Çıkma İle Sona Erme

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak bildirerek üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır.

C-Çıkarılma İle Sona Erme

Üyeler, aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ve yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak,
2-Dernek Yönetimince verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Derneğin kişiliğini zedelemek,
4-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
5-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
Dernekten çıkan veya çıkarılanların Üye Kayıt Defterinden kayıtlar silinir ve bunlar dernek mal varlığında hak iddia edemezler.
Yukarıda sayılan sebeplerin biriyle üyelikten çıkarılmasına karar verilenler, çıkarma kararına genel kurulca karar verilmesi için genel kurul toplantısına kadar itiraz edebilirler.
Dernekten çıkan veya çıkarılmak suretiyle üyelikten ayrılanlar birikmiş aidatlarını ödemek zorundadırlar. İlişiği kesilenler dernek kimliğini ve varsa dernekçe kendisine verilenleri iade etmekle yükümlüdürler.Dernek Organları

Madde–6

A-Merkez’in Zorunlu Organları

Genel Kurul: Derneğin en yetkili karar organı olup, Genel merkeze kayıtlı asıl üyelerden ve şubelerin her 25( yirmibeş) üyeyi temsilen 1(bir) delege olarak şube genel kurulunca seçilen genel merkez genel kurulu delegelerinden oluşur.
Yönetim Kurulu: Genel kurulca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
Denetim Kurulu: Genel kurulca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu: Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak üç asıl, üç yedek üyeden oluşur.
Dernek, yukarıda sayılan organları dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

B-Şube’nin Zorunlu Organları

Genel Kurul: Şubenin en yetkili karar organı olup, şubeye kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.
Yönetim Kurulu: Şube kurulunca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
Denetim Kurulu: Şube genel kurulunca bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Merkez Genel Kurulu Delegeleri: her yirmibeş üyeyi temsilen 1(bir)delege seçilir. Üye sayısının 25yirmibeş) ten az olması halinde o şube 1 delege ile temsil edilir.
Şubeler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Merkez Genel Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde–7

A-Merkez Genel Kurulunun Oluşumu: Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; Genel merkeze kayıtlı üyelerden ve dernek şubelerinin delegelerinden oluşur.

Genel Merkezin bulunduğu yerde şube açılması durumunda, merkeze kayıtlı üyelerin kaydı, bu şubeye aktarılır. Üyelik başvuruları da bu şubeye yapılır.

B-Merkez Genel Kurulunun Toplanma Şekli, Zamanı ve Yeri

1-Olağan Toplantı: Merkez Genel Kurulu, iki yılda bir olmak üzere ve Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte Genel Merkezin bulunduğu yerde yapılır.
2-Olağanüstü Toplantı: Merkez Genel Kurulu, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte Genel Merkezin bulunduğu yerde olağanüstü toplanır.
C-Merkez Genel Kurulunun Toplantıya Çağrı Usulü

1-Dernek Genel Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.
2-Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin listesini düzenler. Bu listelerin düzenlenmesinde şubelerden gelen üyelik ve delege bilgileri esas alınır.
3-Hazırlanan listeler; Genel Kurul toplantı gününden en geç 30 (otuz) gün öncesinden Genel Merkez ve Şubelerin yönetim bürolarında ve Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer yerlerde ilan edilir. Üyelik vecibelerini yerine getirmek sureti ile Genel Kurula katılma hakkı kazanan üyelerin ve delegelerin ilan edildiği, ilgili şubelere yazı ile Dernek Üyelerine elektronik posta veya kısa mesaj uygulaması ile bildirilir. Ayrıca derneğin web sitesinde de yayımlanır. Üye listeleri Genel Merkez ve Şube Bürolarında askıya çıkar. Bu liste içeriğine itiraz Genel Kurul Tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar Merkez Yönetim Kuruluna yapılabilir. Merkez Yönetim Kurulu İtirazı inceleyerek karara bağlar.
4-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler ve delegeler en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve toplantı gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle, toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının, hangi gün, nerede ve hangi saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.
5- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Bu şekilde geri bırakılan ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya bir numaralı bentte belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
6- Genel kurul toplantıları; genel kurulda aksine bir karar alınmadıkça, Dernek Genel Merkezinin Bulunduğu il olan Ankara da yapılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D- Merkez Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

1- Genel kurul toplantıları duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır.
2- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar salt çoğunluk ile alınır.
3- Genel kurulun yalnızca tüzük değişikliği veya derneğin feshi konularının görüşülebilmesi için, genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin, üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Ancak gündemde derneğin feshi veya tüzük değişikliğinden başka görüşülecek maddeler de varsa genel kurul salt çoğunluk ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alınır. Sıra gündemdeki derneğin feshi veya tüzük değişikliği maddesinin görüşülmesine gelince divan başkanı, toplantı yeter sayısı olan üçte iki çoğunluğun salonda bulunup bulunmadığını tespit eder. Salonda üçte iki çoğunluk varsa tüzük değişikliği veya derneğin feshi görüşülür ve üçte iki çoğunlukla karar alınır. Üçte iki çoğunluk yoksa tüzük değişikliği ve derneğin feshi konuları görüşülmeyerek diğer maddelerin görüşülmesine devam edilir.
4-Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
5-Genel Kurula katılacak üyeler ve delegeler, resmi makamlarca verilen kimliklerini göstermek ve hazırlanan listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Genel kurula katılma hakkı bulunmayan veya dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
6-Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılarak saygı duruşu yapılır be toplantıyı yönetmek üzere bir genel kurul başkanı, bir başkan vekili ile iki yazman üye seçilerek genel kurul toplantı yönetimi oluşturulur.
Toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
7- Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Bu amaçla gündem bir kez daha okunur ve oylamaya sunulur. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
8- Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanmazlar ve dernek organlarına seçilemezler.
9-Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılarak genel kurul başkanı ve yazmanlarca imzalanır.
Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yedi gün içinde yeni seçilen yönetim kuruluna teslim etmekten sorumludur.

Merkez ve Şube Genel Kurulunda Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde–8

Genel kurulda aksine bir karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından mühürlü zarflara konulduktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra sayım heyetince açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan Genel merkez üye ve dernek şube delegelerinin salt çoğunluğunun oyu ile alınır.Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oy çoğunluğu ile alınabilir.
Sayım heyetince tespit edilen sayım sonuçları, düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte divan başkanlığına verilir.
Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı ve aldıkları oy sayısı sırasına göre seçilirler. Eşit oy durumunda ise genel kurul önünde divan başkanı tarafından ad çekmek suretiyle sıralama belirlenir.


Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde–9

Aşağıda yazılı hususlar merkez genel kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

1-Genel Merkez organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Merkez yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,
4- Merkez yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7- Dernek için gerekli olan taşınmaz mallara ilişkin her türlü tasarrufta bulunma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9- Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması, gerektiğinde derneği federasyonda temsil edecek delegelerin belirlenmesi,
10- Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11- Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına, uluslararası faaliyette bulunulması ile mevzuatın yasaklamadığı konularda platformlar oluşturma için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12- Derneğin vakıf kurması,
13- Derneğin şirket kurması,
14- Derneğin yardımlaşma sandığı kurması
15- Derneğin fesih edilmesi,
16- Yönerim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
17- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görüşülmesi ve yetkilerin kullanılması,
18- Üye giriş ile yıllık ödenti miktarlarının belirlenmesi.
Ilk genel kurul yapılıncaya kadar geçici yönetim kurulunca, genel kurul yapılınca da genel kurulca belirlenir.
19- Mevzuatta merkez genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması,
19-Diğer dernekler ile veya vakıf-sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak için merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,
20- Şubelerce hazırlanan listelerde Genel Kurullara katılamayacağı belirtilen üyelerin itirazlarının incelenmesi ve karara bağlanması. Gerektiğinde konunun Genel Kurul görüşüne taşınması,
Konularında görevli ve yetkilidir.”

Merkez ve Şube Yönetim Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde–10

A-Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu
Yönetim kurulu, genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir.
Boşalan üyelikler sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.
Yönetim kuruluna seçilenler, seçimden sonraki ilk toplantıda aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Seçimden sonraki otuz gün içinde de yönetim ve denetim kurulu görev dağılımı listeleri mahallin en büyük mülki idare amirliğine gönderilir.
Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Toplantıdaki görüşmeler tutanağa bağlanır ve Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar, tarih ve karar sayısı verilerek karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.
Yönetim kurulu belirleyeceği veya gerek görülen günlerde toplanır. Toplantıya başkan, bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı başkanlık eder.

B-Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Yönetim kurulunu genel başkan temsil eder.
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunar,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alabilir, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satabilir, bina veya tesis inşa ettirebilir, kira sözleşmesi yapabilir, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirebilir,
5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlar,
6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7- Merkez Genel kurulunda alınan kararları uygular,
8- Her faaliyet yılı sonunda genel merkezin İşletme Hesabı Tablosu veya Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan Çalışma Raporunu düzenler ve toplandığında genel kurula sunar,
9- Genel merkez bütçesini uygular,
10-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13- Genel merkeze ait hesap ve yazışmalar ile bunların kayıtlarını, usulünce ve zamanında yapılmasını sağlamak,
14- Genel kurulun verdiği yetkiye istinaden, diğer dernekler ile veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak,
15- Mevzuatta merkez yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Merkez Denetim, Merkez Disiplin ve Merkez Danışma Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde–11

A-Merkez Denetim Kurulunun Oluşumu

Denetim kurulu, bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler sırasıyla yedeklerden tamamlanır.

B-Merkez Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Genel merkezin iç denetimini yapar. Gerekli gördüğü zamanlarda bu denetimi bağımsız kuruluşlara da yaptırabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetimin yapılmış olması denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
2- Genel merkezin, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde ve mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleyerek denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar.
3- Denetim yapan merkez denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
4- Merkez Denetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden biri, davet üzerine, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
5- Gerektiğinde merkez genel kurulunu toplantıya çağırır
6- Mevzuatta merkez denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapmak ve yetkileri kullanır.

C- Merkez Disiplin Kurulunu Oluşumu

1-Dernek Genel Kurulu tarafından gizli oyla bir sonraki seçim yapılacak genel kurula kadar görev yapacak 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

2-Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK' ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

1-Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulları tarafından kendisine yazıyla iletilen konuları inceler, sonuç raporunu hazırlar,v
değerlendirilmesi ve karar için Merkez Yönetim Kurulu’na sunar.

2-Disiplin kurulunun yetki ve sorumluluğu; dernek tüzüğü ve dernekler ile ilgili genel hukuk kurallarıyla sınırlıdır.


D- Danışma Kurulunun Oluşumu

Derneğin kuruluş amacı doğrultusundaki çalışmalarına katkıda bulunmak, dernek üyeleri arasında dayanışmayı kuvvetlendirmek, mensuplar arasındaki ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla; Kurucu üyeler, geçmiş genel başkanlar ve kayıtlı ilk beş onursal üyeden oluşur.

Danışma kurulunu Görev ve Yetkileril

Merkez yönetim kurulunca belirlenen gündem gereği en kıdemli asıl üyenin başkanlığında toplanarak raporunu merkez yönetim kuruluna sunar.


Dernek Şubeleri

Madde–12

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek iç örgütüdür.
Şubelerin kayıtlı asıl üyeleri Derneğin de asıl üyeleridir ve Merkez Genel Kurulu toplantılarına delege olma, seçme ve organlarına seçilme hakkına sahiptirler.
Merkez Genel Kurul kararı ile veya Merkez Genel Kurulunun Merkez Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.
Herhangi bir il veya ilçede şube açılabilmesi için, İl İlçe veya bölgede ikamet eden en az 5 (beş) üyenin Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurusu gerekmektedir.
Merkez Yönetim Kurulu yapılan yazılı başvuru üzerine gerekli incelemeleri yaparak, başvuru sahiplerine şube açma yetkisi verir. Genel Merkez Yönetim Kurulu şube açılması için başvuran 5(beş)kişiyi Kurucu Yönetim Kurulu olarak atar.
Genel Kurul toplandığında da üyelerini bilgilendirir.
Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen beş kişilik Kurucular Kurulu, mahallin en büyük mülki idare amirliğine şube kuruluş bildirimi ve Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri vermek suretiyle şubenin kuruluşunu gerçekleştirirler.
Kuruluş aşamasındaki şubelerin, genel hükümler çerçevesinde ve altı ay içerisinde ilk genel kurul toplantılarını yaparak şubenin organlarını oluşturmak zorundadırlar.
Şubeler, derneğin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk sosyal faaliyetlerde bulunma yetkisine sahiptir.
Şubeler, tüm işlemleri ile doğacak alacak ve borçlarından dolayı bizzat sorumludurlar.
Derneğin Şubesi açıldığında, dernek merkezinde kayıtlı bulunan ve şubenin açıldığı il veya bölgede ikamet eden üyelerin kayıtları, üyelerin yazılı talebi üzerine ilgili şubeye aktarılır. Yazılı istemi üzerine ilgili şubeye aktarımı yapılan üyenin merkez üye kaydı silinir.
Şubeye yapılan üyelik müracaatları, Şube Yönetim Kurulu tarafından, üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Şubeler yeni üyelik ile ilgili bilgileri genel merkeze bildirirler.

Şube Organları

Madde–13

Şubenin zorunlu organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Şubeler yönetim kurullarının kararı ile başka organlar da oluşturulabilir.

A-Şube Genel Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1- Şube Genel Kurulu, şubenin kayıtlı üyelerinin iştiraki ile oluşur.
2- Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, iki yılda bir ve merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir ve Ocak ayı içerisinde şube genel kurulunca belirlenecek gün ve yerde yapılır.
Merkez genel kurulu, merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu, şube yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde ve şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte bulunduğu yerde olağanüstü toplanır.
3- Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetim kurulunu ve genel merkez genel kurulu delegelerini seçer.
4-Şube yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder.
5-Şube yönetim ve denetim kurulu raporlarını görüşüp yönetim kurulunun aklanmasını kararlaştırır.
6-Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları dernek tüzüğü ve mevzuatın ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
7-Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

B-Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1- Şube yönetim kurulunca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedek üyelerden tamamlanır. Yeni seçilen üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.
2- Genel Kurulu takip eden otuz gün içerisinde, yönetim kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak yönetim ve denetim kurulu üyelerinin listesini belirleyerek mülki idare amirliği ile derneğin genel merkezine bildirmek zorundadır.
3- Şube yönetim kurulu, dernek şubesinin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini dernek tüzüğü ve ilgili mevzuata göre kendi bölgesinde yürütür.
4- Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere, belirleyeceği veya gerek gördüğü günlerde salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır ve karar defterine yazılarak katılanlarca imzalanır.
5- Şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
6- Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.
7- Şubeyi, şube başkanı veya yönetim kurulunca yetki verilen üye temsil eder.
8- Şube genel kurulunca verilen kararları uygular.
9- Şubeye üye olacak asıl ve onursal üyelerin isteklerini karara bağlar.
10-Şubenin günlük işlemleri için kasasında bulundurabilecekleri azami para miktarları, şube yönetim kurulunca, günün şartlarına göre tespit edilir.
11-Mevzuatta şube yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
12- Şubeler, üye aidat ödenti çizelgelerini Genel Kurul tarihinden 1 ay önce genel merkeze bildirir.

C-Şube Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1- Şube genel kurulunca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır.
2- Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, yazışma, gelir-gider ve hesap kayıtlarının mevzuata ve tüzükte belirlenen esaslara uygun olarak ve zamanında yapılıp yapılmadığını bir yılı aşmayan sürelerle denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında da şube genel kuruluna sunar.
3- Çalışma usulünü kendisi tespit eder.
4- Şube denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların şube yetkililerince gösterilmesi veya verilmesi ile yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
5-Mevzuatta şube denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkilerini kullanır.

Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulunda Temsili ve Genel Merkeze Gönderilecek Pay

Madde–14

Şube üyeleri, Merkez Genel Kurullarında delege olarak oy kullanma ve Merkez organlarına seçilme hakkına sahiptirler.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

Şube Gelirlerinden Genel Merkeze Gönderilecek Pay

Gerektiğinde; Şube gelirlerinin merkez genel kurulunca belirlenecek orandaki bölümü yılsonu itibariyle, (genel merkez payı olarak) genel merkeze gönderilir. Bu oran şube gelirlerinin yüzde ellisini aşamaz.”

Genel Başkan ve Şube Başkanlarının Görev ve Yetkileri

Madde–15

1-Genel Başkan, merkez başkanıdır. Dernek ve şube başkanları, derneği ve şubeyi temsil ve yönetirler, Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık ederler.
2-Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yapılan görev bölümü sonucu oluşan yönetim ve denetim kurulu ile varsa derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlamak.
3-Dernek organlarında veya yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlamak,
5- Dernekte tutulması gereken defterlerin tutulmasıyla, kayıtlarının zamanında ve usulünce yapılmasını sağlamak,
6-Yılsonu itibariyle, derneğin faaliyetlerini gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını gösteren Yıl Sonu Beyannamesinin düzenlenerek, her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine (dernekler müdürlüğüne) verilmesini sağlamak,
7-Derneğin yurtdışından yardım alacak olması durumunda, gerekli işlemleri zamanında ve usulünce yaparak, bu yardımların banka aracılığıyla alınmasını sağlamak,
8- Derneğin edindiği taşınmazları tapuya tescilden itibaren otuz gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlamak,
9-Derneğin temsilcilik açması durumunda, temsilciliğin adresi ve temsilcilikte görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlamak,
10-Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırmak,
11-Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapmak,
12-Derneğin yazışmalarını sekreter ile birlikte, mali konuları içeren yazışmaları ise saymanla birlikte imzalamak. Merkez ve şubenin çalışmalarını düzenlemek. Yönetim kurulunca alınan kararları yerine getirmek.
13-Mevzuatta genel başkan ile şube başkanlarınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Şubeler, genel kurul sonuç bildirimini, yönetim veya denetim kurulundaki değişiklikler ile yerleşim yerindeki değişiklikleri genel merkeze de bildirirler.

Genel Başkan Yardımcısının Görevleri

Madde–16

Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda, genel başkanın tüzük ve mevzuatta belirtilen görevlerini üstlenir ve yetkilerini kullanır. Dernek faaliyetlerinde başkana yardımcı olur. Teşkilatımıza ve dernek faaliyetlerine yardımcı olmak üzere kurulan ihtisas komisyonlarının çalışmalarını takiple, çalışmaları teşvik eder ve denetler. Şube teşkilatlarıyla temsilciliklerin kurulmasına yardımcı olur. Şube ve temsilcilik tesislerini denetler.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde–17
1-Genel Başkan ve genel başkan yardımcısının veya şube başkan ve yardımcısının bulunmadığı durumlarda bunların görevlerini yapar. Dernek veya şubelerin çalışmalarını organize eder. Dernek veya şube yazışmalarını başkanla birlikte imzalar.
2-Derneğin bina ve sosyal tesis ihtiyaçlarını gidermek üzere girişimlerde bulunur.
3-Yardım toplama kanunu çerçevesinde, yardım toplama işlerini takip eder ve sonuçlarından yönetim kurulunu bilgilendirir. Yardım ile ilgili önerileri yapar.
4-Dernek ve şubeler ile varsa temsilciliklerin çalışmalarını organize eder, kurulacak ihtisas komisyonlarında koordinasyonu sağlar.
5-Tutulması gerekli defter ve dosyaların düzenlenmesini, yönetim kurulunca alınan kararların ilgili defterine yazılıp üyelerce imzalanmasını ve dernek yazışmalarını takip eder.
6-Yönetim kurulunun toplantı gündemini hazırlar,
7- Mevzuatta genel sekreterin yapması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.
8-Derneğin yayın organı için gerekli girişimlerde bulunarak yazı kurulunca yazıların incelenme çalışmalarını koordine eder.
9-Çalışan personelin özlük haklarıyla çalışmalarını düzenler,
10-Derneğin yayın organına alınacak ilanların ön görüşmelerini yapar, yönetim kuruluna bilgi verdikten ve alınan yetkiye istinaden gerekli anlaşmaları yapar.
11-Teşkilatımızın merkez ve taşra yöneticileriyle işbirliği yaparak dernek faaliyetlerindeki verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunur.
12- İşlemlerin yürütülmesinde genel sekretere yardımcı olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinden birisi genel sekreter yardımcısı olarak seçilebilir.

Saymanın Görevleri

Madde–18
1-Üye ödentileri ile dernek faaliyetlerinden veya derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ile derneğe yapılan bağış ve yardımlardan oluşan tüm dernek gelirlerinin faturaları ile gelir-gidere ait makbuzları keser.
2-Gelir veya giderlere ait muhasebe kayıtlarının usulünce tutulmasını sağlar, varsa dernek muhasebecisine kayıtlarla ilgili dokümanları verir.
3-Dernek giderlerinin, yönetim kurulunun kararına istinaden ve gelirine uygun şekilde, fatura, fiş ve gider makbuzu karşılığı yapılmasını sağlar.
4-Derneğin yılsonu ve genel kurula sunulacak bütçelerini hazırlar. Dernek işletmesine ait bütçeleri ise dernek muhasebecisiyle birlikte hazırlar, Genel kurula sunulacak taslak bütçeyi de yönetim kuruluyla müştereken hazırlar.
5-Aidat, bağış ve dernek faaliyetleriyle dernek işletmesinden elde edilen gelirlerin, dernek adına açılan banka hesaplarında nemalandırılmasını sağlar.
6-Dernek ve dernek işletmesine ait vergilerin zamanında yatırılıp kayıtlarının usulünce tutulması ile beyannamelerinin de zamanında verilmesini sağlar.
7-Tüm banka işlemlerini, verilen yetkiye istinaden, tek başına veya yetkili kılınan yönetim kurulu üyesiyle birlikte yapar.
8-Demirbaş eşyanın ilgili defterine kayıtlarını yapar. Demirbaştan düşülmesine karar verilenlerin de defter kayıtlarından düşümlerini yaparak, demirbaşlara ait listeleri hazırlar.
9-Derneğin ve varsa yayınları ile ilgili PTT, abone vb. iş ve işlemleri yürütür.
10-Mevzuatta saymanların yapması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
Şube saymanları da yukarıda sayılan görevleri yaparlar.

Derneğin İç Denetimi

Madde–19

Dernek ve şubelerde genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç tetkik yapılabileceği gibi bu kurullar, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, dernek denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde–20

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

A- Üye Aidatları:
1-Yıllık Aidat
2-Giriş Aidatı
Üye giriş aidatı üyenin derneğe kabulünde peşin olarak, yıllık aidatlar ise yılı içerisinde ödenir.

B-Diğer Gelir Kaynakları
1-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışındaki gerçek veya tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptığı yasal bağış ve yardımlar.
2- Dernek adına çıkarılan yayınlardan, tertiplenen çay, yemekli toplantı, temsil,
Konser, spor yarışması ile tertiplenen piyango vb faaliyetlerden elde edilen gelirler.
3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4-Bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri.
5-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
6-Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde–21

Dernek ve şubeler amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde, yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir, ancak bu borçlanma, derneğin ve şubelerin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve dernek ile şubeleri ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Temsilcilik Açma

Madde–22

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerinin yürütülebilmesi için merkez yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliklerin tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmaz. Temsilcilikler şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde–23

Gerek görülmesi halinde dernek tüzüğü ancak merkez genel kurul kararı ile değiştirilebilir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

1- Genel kurulun ilk toplantısı yalnız tüzük değişikliği gündemi ile yapılacak ise, toplantının açılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu aranır ve tüzük değişikliği de üçte iki oy çokluğu ile karara bağlanır.
2- Genel kurulun ilk toplantı gündeminde tüzük değişikliği maddesi dışında başka gündem maddeleri de varsa, genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin salt çoğunluğu ile toplanabilir. Toplantı bu şekilde açıldıktan sonra tüzük değişikliği dışındaki maddelerin görüşülmesine devam edilir ve salt çoğunluk ile karar alınır. Sıra gündemdeki tüzük değişikliği maddesinin görüşülmesine geldiğinde, divan heyeti başkanınca bu aşamada genel kurul toplantı yeter sayısının üçte iki çoğunluğa ulaşıp ulaşmadığına bakılır. Üçte iki çoğunluğa ulaşılmışsa tüzük değişikliği görüşülerek yine üçte iki oy çokluğu ile karara bağlanır. Üçte iki çoğunluk sağlanamamışsa gündemdeki tüzük değişikliği maddesi görüşülmeden diğer maddelerin görüşülmesine devam edilir.
3- Genel kurulun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı ertelenmiş ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ertelenen toplantının başlaması için en az yönetim ve denetim kurulu asıl üyelerinin iki katı üyenin toplantıda hazır bulunması gerekir. Bu şekilde ikinci defa toplanıp devam eden genel kurul toplantılarında karar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yine bu şekilde toplanabilen genel kurullardaki tüzük değişiklikleri katılanların üçte ikisinin hazır bulunmasıyla görüşülür ve üçte iki oy çokluğu ile karara bağlanır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri, Tutulacak Defterler, Defterlerin Tasdiki İle Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde–24

Defter Tutma Esasları

Dernek ve şubeler, mevzuat doğrultusunda tutulması zorunlu olan defterleri tutmak mecburiyetindedir. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile başka defterler de tutulabilir. Dernekte, işletme hesabı esasına göre de defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda; takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre de defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi için, Vergi Usul Kanununa göre ayrı defter tutulur.

A- İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler ve Kayıt Usulleri

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve ayrılış tarihleriyle ödedikleri giriş ve yıllık aidatlar bu deftere işlenir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ile giden evrakın kopyalarına kayıt numarası verilerek dosyalanması yapılır. Elektronik posta yoluyla gelen veya gönderilen evrakların çıktısı alınmak suretiyle kaydı yapılır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarih ve şekliyle kullanıldıkları veya verildikleri yerler ile kullanım sürelerini dolduranların veya demirbaş kaydından düşümüne karar verilenlerin düşüm kaydı bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ile yapılan harcamalar açık ve düzenli şekilde ve sıra ile bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı ve gider belgeleri ile, faturalar cilt, seri ve sıra numaraları ve bu belgeleri alan veya iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile belgelerin alındıkları ve iade edildikleri tarih bu deftere işlenir.
Demirbaş ve Alındı Belgesi Kayıt Defterlerinin tutulması zorunlu değildir.

B-Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar

1- (A) bendinin 1,2,3,4 ve 6 ncı bentlerindeki defterler, bilanço esasında defter tutulması halinde de tutulur.
2- Bilanço esasında tutulacak defterler ile bunların tutulma usulü ile kayıtları, ilgili mevzuata göre, (A) bendinde belirtildiği şekilde yapılır.

C-Defterlerin Tasdiki

Bu maddede sayılan ve dernekte tutulması zorunlu olan defterlerin kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirildikten sonra kullanılması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik edilmesi zorunludur.

Defterler ilgili mevzuata göre tutulur. Defter kayıtları Türkçe olarak ve mürekkepli kalemle yapılır.

D- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek–16’ da örneği bulunan) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde–25

Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri (Dernekler Yönetmeliği Ek–17 de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” veya fatura ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar ve PTT’ler aracılığı ile tahsili halinde banka veya PTT tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek-14 de örneği bulunun) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15 de örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu maddedeki hususlar şubelerde de geçerlidir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Basımı

Dernek ve şubelerin gelir ve gider işlemlerinde kullanılacak fatura, Alındı Belgesi ve Gider Pusulaları, yönetim kurulu kararıyla bastırılıp, “Alındı Belgesi Kayıt Defterine” kayıtları yapılarak cilt ve sırasına uygun olarak kullanılır.
Bu belgelerin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi ile toplanan gelirlerin eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yetki Belgeleri

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Defterler İle Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek veya şube tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Yıl Sonu Beyannamesinin Verilmesi

Madde–26

Dernek ve şubelerin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu (01 Ocak–31 Aralık) itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de örneği bulunan) “Dernek Beyannamesi” yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her yıl takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Mülki İdare Amirliğine Yapılacak Bildirimler

Madde–27

A-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Ayrıca, şubeler bildirimin bir suretini genel merkeze gönderirler.

B-Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren, otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da örneği bulunan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurulmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

C-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

D-Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin, görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. Yürütülecek ortak projelerin teşkilatımızın ve toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının projeye ayni ve nakdi katkıları proje maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında olabilir.
Bu şekilde, derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak yürütülecek projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projelerin örneği (Dernekler Yönetmeliği Ek-23’de örneği bulunan) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, proje tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu valiliğe verilir.

E-Dernek Organlarındaki Değişikliğin Bildirilmesi

Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’de örneği bulunan) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Ayrıca şubeler bu değişiklikleri genel merkeze de bildirirler.

F-Derneğin Yerleşim Yerinde Meydana Gelen Değişikliğin Bildirilmesi

Derneğin veya şubenin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24’de örneği bulunan) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Ayrıca şubeler bu değişiklikleri genel merkeze de bildirirler.

G-Dernek Tüzüğünde Yapılan Değişikliklerin Bildirilmesi

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde–28

Dernek veya şubeler (1) kendiliğinden, (2) mahkeme kararıyla ve (3) genel kurul kararıyla olmak üzere üç şekilde sona erer.

A-Kendiliğinden Sona Erme

Dernek veya şubeler aşağıdaki durumlarda kendiliğinden sona erer.

1-Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi,
2-İlk genel kurul toplantısının mevzuatta ön görülen sürede yapılamamış ve zorunlu organlarının oluşturulamamış olması,
3-Borç ödemede acze düşmüş olması,
4-Tüzük ve mevzuat gereği yapılan genel kurullarda, yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
5- Olağan genel kurul toplantılarının iki defa üst üste yapılamaması,
Durumlarında, dernek veya şubeler kendiliğinden fesh edilmiş sayılır. Ayrıca her ilgili yukarıdaki hallerde sulh hâkiminden, derneğin veya şubenin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

B-Mahkeme Kararı İle Sona Erme

1-Dernek veya şubelerin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunması durumunda,
2-Dernek veya şubelerin Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan ve konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunması durumunda,
3-Dernek veya şubelerin amacı dışında ve konusu ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunması durumunda,
Cumhuriyet savcısının veya ilgili birinin istemi üzerine mahkeme, derneğin veya şubenin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli her türlü önlemleri alır.

C-Genel Kurul Kararı ile Sona Erme

Merkez genel kurulu, en yetkili organ olarak, derneğin (şubeler dahil) her zaman feshine karar verebilir. Aynı zamanda şube genel kurulları da şubelerinin feshine karar verebilir.
Derneğin veya şubenin diğer zorunlu veya ihtiyari organlarının böyle bir yetkileri olmadığı gibi bu yetki genel kurulları tarafından bu organlara devredilemez. Genel kurullar bu fesih kararlarını, mevzuata uygun olarak genel kurula katılanların üçte iki oy çokluğu ile alabilirler. Derneğin veya şubenin bu fesih kararını idareye bildirmesiyle dernek tüzel kişiliği sona erer.

Tasfiye İşlemleri

Derneğin genel kurul kararıyla feshedilmesi ile kendiliğinden veya mahkeme kararıyla sona ermesi durumlarında, derneğin para, mal varlığı ve hakları Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına devredilir. Şubenin feshi halinde ise şubelerin para mal varlığı ve hakları genel merkeze devredilir.
Tasfiye işlemleri, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili hükümlere göre yapılıp sonuçlandırılır.

Üye Tanıtım Kartı, Rozeti ve Onur İlkeleri

Madde–29

1-Yönetim Kurulu kararı ile derneğe üye kabul edilenlere Asıl ve Onursal Üye Tanıtım kartı ve rozeti verilir.
2-Dernek kurucularının ve derneğe genel başkanlık yapmış olanların resimleri genel merkez salonuna asılır.
3-Merkez yönetim kurulu kararı ile;
Devlet Başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ile derneğe yararlı hizmeti geçen hükümet üyeleri ile kuruluşların başkanlarına ve İl Emniyet Müdürlerine “Onursal Üyelik” payeleri ile rozet, fors ve şilt verilebilir.
4-Devlet ve hükümet büyükleri ve teşkilatımızın üst düzey yöneticileri ile derneğe karşılıksız yardımı dokunanlara veya bunları sağlayanlar ile dernekte 5–10–15 yıllık üyeliği bulunanlara rozet, şilt ve teşekkür belgesi verilebilir.
Yukarıda sayılan hususlar yönetim kurulu kararı ile yerine getirilir.

Ortak Hükümler

Madde–30
1-Genel başkan; merkez ve şubelerin başkanıdır. Merkez yönetim kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde şube yönetim kurulu toplantılarına da katılır. Ancak oy kullanamaz.
2-Genel merkez ve şubeleri temsil ile dernek adına konuşma yetkisi genel başkan veya şube yönetim kurulu başkanlarına aittir. Bu yetki görevlendirilecek yönetim kurulu üyelerinden birine veya bir kaçına verilebilir.
3-Dernek adına bildiri yayımlama ve pankart asma, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme ya da düzenlenmiş bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma yetkisi merkez yönetim kuruluna aittir.
4-Genel merkez genel kuruluna, genel merkeze kayıtlı üyeler ile şube başkanı ve en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez üyeleri ve Şube başkanının bir oyu, delegelerin de temsil ettikleri sayıda oy kullanma hakları vardır.
5-İhtiyaç duyulması ve merkez yönetim kurulunca da uygun bulunması halinde dernek temsilciliği açılabilir. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilcilikler genel merkez ve şube genel kurullarında temsil edilmezler.
6-Şubeler, mevzuatta belirtilen görevlerini kendi bölgelerinde yürütmekle görevli ve yetkilidirler.
7-Şube başkanları, gerektiğinde şube ile ilgili yapacakları icraatlar için genel merkeze bilgi verip yetki alırlar.
8-Şube başkanları, varsa şube başkan yardımcıları ile şube saymanları da dernek tüzüğü ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır.
9-Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetler ile ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.
10-Derneğin merkez ve şube organları; ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yaptıkları iş ve işlemlerden ve bu aykırı iş ve işlemlerin genel merkez veya dernek şubesine verdikleri maddi ve manevi zararlardan, genel kurula karşı organ olarak birlikte ve üyeleri de kişisel olarak sorumludurlar. Cezayı gerektiren durumlarda da organ olarak birlikte ve üyeleri de kişisel olarak sorumludurlar.
Merkez ve şubelere kayıtlı her üye, ilgili mevzuatın öngördüğü ve cezayı gerektiren girişim ve eylemlerinden dolayı kişisel olarak sorumludurlar.
11-İlgili mevzuattaki yazılı suçları işleyenler hakkında merkez yönetim kurulunca soruşturma açılarak gereği yapılır.
12- Şubeler de mevzuattaki şartları yerine getirerek yurtdışından yardım alabilirler.
13- Merkez ve şubelerin kasalarında bulundurabilecekleri para miktarı yönetim kurullarınca belirlenir. Merkez ve şubelerde genel kurul toplantısından onbeş gün önce hesaplar kapanır. Yeni yönetimin seçilip görev bölümü yaparak devir teslim işlemine kadarki sürede yapacakları harcamaları için kasada bulunduracakları gerekli olan para miktarı da yine yönetim kurullarınca belirlenir.
14-Bu tüzükte belirtilmemiş veya hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerindeki hükümler ile Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuatın derneklerle ilgili hükümleri birlikte ele alınarak uygulanır.
Tüzükte mevzuata aykırı hükümlerin bulunması durumunda, tüzük değişikliği yapılıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına özen gösterilir.Derneğin Kurucu Üyeleri

Madde–31

ADI SOYADI. MESLEĞİ. TABİİYETİ
Mustafa ÖZGEN. Emekli Emniyet Müdürü. T.C


Kurtuluş DÖNMEZER Emekli Emniyet Müdürü T.C.

Muzaffer IŞIK Emekli Emniyet Müdürü. T.C.

Erol ULUSOY Öğretim Üyesi, Avukat. T.C.

Muzaffer ÖZBÜLBÜL Emekli Emniyet Müdürü. T.C.

Ahmet Cemil SERHADLI Emekli Vali. T.C.

Mehmet GÜNDOĞDU Emekli Vali. T.C.
GEÇİCİ YÖNETIM KURULU ÜYELERİ:
Mustafa ÖZGEN, Başkan
Kurtuluş DÖNMEZER, Başkan Yardımcısı
Muzaffer IŞIK, Sekreter
Muzaffer ÖZBÜLBÜL, Sayman
Mehmet GÜNDOĞDU, Üye.AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret78812